Regulamin

Regulamin sklepu


 1. Właścicielem sklepu internetowego Facial-Flex.pl jest firma PJ Therapeutic, Piotr Jaworski, adres: ul. Chodkiewicza 5, 43-600 Jaworzno, NIP 6321654197. W sklepie mogą Państwo nabyć artykuły, produkty i narzędzia przeznaczone do terapii mięśni twarzy.

 2. Sklep działa na wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych typu: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer i innych w komputerach stacjonarnych i laptopach, oraz na urządzeniach mobilnych typu tablet oraz telefon.

 3. Wykonanie umowy wygasa z chwilą dostawy towaru, chyba że produkt jest wadliwy i objęty jest procedurą REklamacji.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem.

 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia po wybraniu opcji zakupu.

 6. Składający zamówienie zobowiązany jest do dokładnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza.

 7. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą złożone zamówienie.

 8. Realizacja zamówienia trwa od dwóch dni do 7 dni roboczych w zależności od stanu magazynowego. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe PJtherapeutic, chyba że Klient wybierze opcje zamówienia pobranie.

 9. W ciągu 48 godzin PJ therapeutic powiadomi Użytkownika o spodziewanej dacie wysyłki towaru.

 10. PJ therapeutic zastrzega sobie prawo do zmiany daty wysyłki w przypadku opóźnienia dostaw danego produktu. Klient zostanie o tej zmianie niezwłocznie poinformowany.

 11. Ceny towarów wystawionych na stronie zawierają podatek VAT.

 12. PJ therapeutic zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów bez uprzedzenia. Zmiana ta nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 13. PJ therapeutic dołoży wszelkich starań, aby terminowo i rzetelnie wywiązać się z zamówień i zobowiązań.

 14. W przypadku zamówień składających się z towarów pochodzących od różnych producentów lub dostawców termin wysyłki zależy od skompletowania całości.

 15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie po sporządzeniu raportu szkodowego w obecności odbiorcy i dostawcy przesyłki. 

 16. Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2003 o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny można zwrócić produkt bez podania przyczyny do 14 dni. Jest to możliwe w przypadku jeśli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany, zwłaszcza zaś towar zapakowany sterylnie. PJtherapeutic dokonuje zwrotu należności w postaci przelewu całości poniesionych kosztów.

 17. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 18. Zwrot świadczenia przez przedsiębiorcę zostanie przez niego poświadczony na piśmie.

 19. Towar niesprawny w ramach reklamacji należy dostarczyć do siedziby PJ therapeutic z dokumentem potwierdzającym jego nabycie. Należy też opisać przedmiot reklamacji.

 20. PJ Therapeutic rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni.

 21. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie prawnej.

 22. Wysyłka listem priorytetowym jest możliwa tyko dla produktów o masie nie przekraczającej 250 gram lub koperty D14.


 23. Gwarancja na poszczególne produkty jest określona w instrukcjach użytkowania. Podmiotem gwarantującym działanie produktu przez określony na umowie czas jest PJ Therapeutic Piotr Jaworski z siedzibą w Jaworznie.

 24. W przypadku nie odebrania przesyłki pobraniowej PJ Therapeutic Piotr Jaworski będzie się domagał zwrotu poniesionych na wysyłkę kosztów.

 Zmiana regulaminu:


 1. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną powiadomienie droga elektroniczną o zmianie regulaminu w dniu ich wprowadzenia w życie.

 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian przysługuje prawo do usunięcia konta w każdym czasie.

 Przepisy końcowe:


 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz.U.2000 nr 22 poz. 271 ze zm.),ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)